HR PROFESSIONAL - Έρευνα Stanton Chase 2015

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Είσοδος Χρήστη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Recruitment

Έρευνα Stanton Chase 2015

22 Ιουνίου 2015 | 11:21 Γράφει το HR Professional  Editor Topics: Έρευνες

H Stanton Chase έχοντας υψηλά στις προτεραιότητες της τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της, καθώς και να αποτελεί ένα πραγματικά πολύτιμο συνεργάτη ανεύρεσης ανωτάτων στελεχών, παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις απόψεις, ανάγκες, αλλά και προσδοκίες των πελατών της, τόσο σε σχέση με την εταιρεία, όσο και ευρύτερα με τον κλάδο ανεύρεσης ανωτάτων στελεχών (Executive Search).

Στο πλαίσιο αυτό, διενήργησε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari, με στόχο αφενός να μετρηθεί o βαθμός ικανοποίησης των πελατών της Stanton Chase και αφετέρου να διερευνηθούν τα στοιχεία εκείνα που βοηθούν στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργασίας γενικότερα.

1. Τεχνικές προδιαγραφές
Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα στατιστικής φύσεως σε 105 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, συνεργάτες καθώς και πιθανούς συνεργάτες της Stanton Chase που σήμερα συνεργάζονται με ανταγωνιστικές εταιρείες. Οι συμμετέχοντες ήταν τόσο μέλη executive board & top management επιχειρήσεων (ιδιοκτήτες, γενικοί διευθυντές, κ.ά.), όσο και διευθυντές τμημάτων διοίκησης & διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού. Σε επίπεδο εταιρειών καλύφθηκε ένα ευρύ φάσμα κλάδων μεταξύ των οποίων τεχνολογία & τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία & ενέργεια, οικονομικός κλάδος, κλάδος υγείας αλλά και καταναλωτικών προϊόντων & υπηρεσιών. Από το σύνολο των 105 συνεντεύξεων, οι 60 ήταν συνεντεύξεις με εταιρείες που είχαν υπάρξει συνεργάτες της Stanton Chase τα τελευταία 3 χρόνια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω online ερωτηματολογίου σε λίστα επαφών που δόθηκε από την Stanton Chase. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από τη Focus Bari και η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 10/02-11/03/2015.

2. Παράγοντες για την επίτευξη ικανοποιητικής συνεργασίας
Αξιολογήθηκε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες, με βάση τους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθεί μία αρμονική σχέση μεταξύ πελατών και εταιρειών αναζήτησης ανωτάτων στελεχών. Η «διατήρηση απορρήτου – εχεμύθεια» καταρχήν, αλλά και «η ποιότητα των παραδοτέων» αναδείχθηκαν ως τα δύο απαραίτητα συστατικά επιτυχημένης συνεργασίας. Σε κάποια απόσταση, αλλά με επίσης υψηλό βαθμό σημαντικότητας ακολουθούν παράμετροι που αφορούν στη «σχέση εμπιστοσύνης» με την εταιρεία και τους συμβούλους της, την «εμπειρία αλλά και τον επαγγελματισμό των συμβούλων» με τους οποίους έρχονται σε επικοινωνία τα υποψήφια στελέχη και βέβαια στην τήρηση «ηθικών αρχών» εκ μέρους της εταιρείας (Γράφημα 1).

3. Η εικόνα της Stanton Chase στο σύνολο της αγοράς
Η Stanton Chase, σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού, καταφέρνει να διατηρεί μια ισχυρή εικόνα στο σύνολο της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, το προφίλ της Stanton Chase σκιαγραφείται ως: «εταιρεία άξια εμπιστοσύνης», που «διαχειρίζεται τις εργασίες που της ανατίθενται με άκρα εμπιστευτικότητα-εχεμύθεια» και «διαθέτει συμβούλους με εμπειρία, γνώση της αγοράς και επαγγελματισμό». Επιπρόσθετα, θεωρείται εταιρεία που δραστηριοποιείται και έχει εξειδίκευση στην αναζήτηση στελεχών ανά τομέα/θέση για πολλούς και διαφορετικούς κλάδους/τομείς, ενώ παράλληλα ισχυρό θεωρείται και το «πελατολόγιό» της (Γράφημα 2).

4. Η αξιολόγηση της Stanton Chase από τους πελάτες της
Αντίστοιχα με την υψηλή απόδοση της σε επίπεδο εικόνας, η Stanton Chase αξιολογείται πολύ θετικά και στην πράξη, από τις επιχειρήσεις που έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Αναλυτικότερα, ξεχώρισε η επίδοση της εταιρείας (με ποσοστά ικανοποίησης κοντά ή και μεγαλύτερα από το 90%) στον «επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο οι σύμβουλοι της Stanton Chase παρουσίασαν την εταιρεία-πελάτη στους υποψηφίους», «στην τήρηση ηθικών αρχών» που διέπουν τον κλάδο αλλά και στην «ποιότητα των παραδοτέων». Εξίσου υψηλά, με ποσοστά μεγαλύτερα του 80% σε συνολική ικανοποίηση, βρίσκονται και παράμετροι που σχετίζονται με την «αποτελεσματικότητα στις τελικές διαπραγματεύσεις» και «αξιολόγηση των υποψηφίων».

Συνολικά, φαίνεται ότι η Stanton Chase επιτυγχάνει σύμφωνα με τους πελάτες της υψηλά επίπεδα ικανοποίησης σε παραμέτρους σχετικές με την υλοποίηση και διαχείριση των συμβολαίων που της ανατίθενται, ανταποκρινόμενη στην εξαιρετικά θετική εικόνα που της αποδίδεται. Συνολικά, περισσότεροι από 8 στους 10 (83%) δηλώνουν ότι η εμπειρία που αποκόμισαν από τη συνεργασία τους με την Stanton Chase ήταν θετική, ενώ ένα επιπλέον 13% δηλώνει ότι η εμπειρία τους ήταν «κάπως θετική» και μόλις 3% «ουδέτερη». Δεν αναφέρθηκε καμία αρνητική εμπειρία. Αντίστοιχα, πολύ θετική καταγράφεται και η πρόθεση σύστασης της εταιρείας (δείκτης NPS), η τιμή της οποίας ανέρχεται στο εντυπωσιακό νούμερο 74% (Γράφημα 3). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι 7 στους 10 θα συνιστούσαν την Stanton Chase. Τέλος, στην ερώτηση «αν μελλοντικά θα έρχονταν σε επαφή με την Stanton Chase» με σκοπό την ανεύρεση στελεχών, το 93% απαντά θετικά.

5. Τελικά συμπεράσματα
Αυτό που οι επιχειρήσεις-πελάτες αναζητούν στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνεργασίας είναι ένας συνδυασμός παραμέτρων που καλύπτουν ταυτόχρονα & εξίσου δυναμικά δύο κεντρικούς άξονες: «αποτελεσματικότητα και εμπιστοσύνη». Στο σημερινό ανταγωνιστικό πεδίο, η «αποτελεσματικότητα» περιλαμβάνει «εγγενή χαρακτηριστικά», όπως είναι η σωστή & επαγγελματική αξιολόγηση υποψηφίων από έμπειρους συμβούλους, η εξειδίκευση & γνώση της αγοράς τόσο σε επίπεδο θέσεων (functional understanding) όσο και σε επίπεδο κλάδων (industrial understanding). Ωστόσο σήμερα, φαίνεται να ενδυναμώνεται και να υπογραμμίζεται η σημαντικότητα επιμέρους στοιχείων όπως είναι η ποιότητα των παραδοτέων εκ μέρους των εταιρειών του κλάδου, η συμβολή στην τελική διαπραγμάτευση, αλλά και η παρουσίαση της εταιρείας-πελάτη με τρόπο που θα προσελκύσει τα ικανότερα στελέχη της αγοράς.

Η έννοια της εμπιστευτικότητας - ιδιαίτερα καθοριστικής σημασίας τόσο για εταιρείες όσο και για υποψήφιους – πέραν της απαραίτητης για τη σωστή λειτουργία του κλάδου εχεμύθειας, περιλαμβάνει το σεβασμό στις «ηθικές αρχές» και τη δημιουργία ολιστικής σχέσης εμπιστοσύνης. Η Stanton Chase, κατέχοντας ηγετική θέση μεταξύ των εταιρειών ανεύρεσης ανωτάτων στελεχών, διατηρεί υψηλά επίπεδα εικόνας, αλλά και ικανοποίησης στην πράξη, καταφέρνοντας να χτίσει με τους πελάτες της σχέση εμπιστοσύνης, όπως αποδεικνύεται, τόσο από την υψηλή πρόθεση των πελατών της να συστήσουν την Stanton Chase σε συνεργάτες, όσο και από τη θετική πρόθεσή τους να ξανασυνεργαστούν με την εταιρεία στο μέλλον.

Περισσότερα για την Stanton Chase στο: www.stantonchase.com

HR Professional (T. 121)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο HR Professional Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

Banking / Finance

International

Τουρισμός

Αυτοκινητοβιομηχανία

Δημόσιος Τομέας

Υγεία & Ομορφιά

Ευρωπαική Ένωση

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Συμβουλευτικές Εταιρείες

Καύσιμα

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778